Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Voorwaarden en Richtlijnen

De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te omschrijven, is het gemakkelijker afspraken te maken bij de start van de opvang. Bovendien kan het handig zijn hierop terug te vallen als naslagwerk.

Gastouderopvang:

 • Is opvang in een gezinssituatie die plaatsvindt door tussenkomst van
  een geregistreerd gastouderbureau;
 • De opvang wordt verzorgd door een in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerde gastouder; (voorwaarde om als ouder in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag)
 • De gastouder voldoet aan de gestelde selectiecriteria opgesteld door GastouderBuro Yvonne Kingma (ter inzage via de website www.gobyvonnekingma.nl) onder ‘downloads’).
 • Gastouderopvang is bedoeld voor kinderen van 6 weken tot 13 jaar;
 • Voor de eerste maand geldt een proefperiode voor zowel kind, ouder als gastouder. Binnen de proefperiode geldt geen opzegtermijn

De twee vormen waarin de gastouderopvang kan plaatsvinden.

 1. Opvang in het huis van de gastouder.
  • De ouder en de gastouder sluiten onderling een opdrachtovereenkomst.
  • Er is geen sprake van een arbeidsrelatie.
  • Als de opvang wordt onderbroken ten gevolge van ziekte van het gastkind of ouder, krijgt de gastouder één week de overeengekomen uren doorbetaald. Dit komt voor rekening van de ouder.
  • De gastouder ontvangt een vergoeding per uur, per kind.(een gastouder mag haar eigen uurtarief bepalen)
    
 2. Opvang in het huis van de ouder.
  • U maakt gebruik van de regeling dienstverlening aan huis.
  • Er wordt op drie dagen of minder opgevangen.
  • Er is een overeenkomst van opdracht thuisopvang met beperkte verplichtingen.
  • De gastouder ontvangt het minimum bruto uurloon (inclusief vakantiegeld).
  • Als de opvang wordt onderbroken ten gevolge van ziekte van het gastkind, ouder of gastouder, krijgt de gastouder zes weken de overeengekomen uren doorbetaald, minus de eerste twee of drie dagen (eerste week). Dit komt voor rekening van de ouder.
  • Eventuele kilometervergoedingen worden onderling verrekend.

Voor beide vormen geldt:

 • Het gastouderbureau is geen partij in deze overeenkomst en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die hieruit voortvloeien, zoals: het bieden van opvang, het doorbetalen bij ziekte, opzegtermijn of het betalen van vergoedingen.
 • Het is noodzakelijk dat ouders en gastouders AVP (Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren) verzekerd zijn. Wanneer een kind schade veroorzaakt, moet de AVP-polis van de ouders uitkomst bieden aan de dekking van schade. Wanneer de gastouder schade veroorzaakt, geldt de AVP-polis van de gastouder. De gastouders en gastkinderen zijn (extra) aanvullend AVP- en tegen ongevallen verzekerd via het gastouderbureau. Ook is het noodzakelijk dat de gastouder een inzittendenverzekering afsluit voor het geval het gastkind meerijdt in de auto. (vooraf toestemming ouders en gebruik van een goedgekeurd autostoeltje)
 • Zzper gastouders moeten een aparte bedrijfsverzekering afsluiten!
 • De Risicoanalyse Veiligheid en Gezondheid (RIE) wordt elk jaar “afgenomen” bij de gastouder, ouders hebben het recht om deze RIE ook in te zien.
 • Elk jaar vind er een ‘voortgangsgesprek’ plaats met de gastouder en het gastouderbureau, dit om het werk van de gastouder te volgen en waar nodig ondersteuning te bieden.
 • Daarnaast is er jaarlijks (verplicht vanuit de overheid) een evaluatiemoment met gastouder, ouder(s) en gastouderbureau. Dit kan mondeling of schriftelijk zijn. Zowel ouder als gastouder zijn verplicht om hier aan mee te werken, doel hiervan is het volgen van de opvang en de ontwikkeling van het kind (eren).
 • De gastouder volgt jaarlijks de Kinder-EHBO herhalingstraining georganiseerd door GastouderBuro Yvonne kIngma.
 • Gastouders zijn verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (er geldt een meldplicht) en vanaf 1 januari 2019 ook met het bijbehorend afwegingskader.
 • Gastouders en hun huisgenoten boven de 18 jaar staan geregistreerd in het Personenregister Kinderopvang; ook personen die ‘structureel’ aanwezig zijn op de opvanglocatie staan in dit register.
 • Gastouders gaan zorgvuldig en veilig met persoonlijke gegevens om zoals gesteld vanuit de wet AVG.
 • De gastouder mag een kind niet meenemen op een fiets zonder toestemming van de ouder(s). (Er moet gebruik gemaakt worden van goedgekeurde fietszitjes en een veilige fiets)
 • Wanneer de opvang start, dient de gastouder in het bezit te zijn van een ingevuld ‘kind formulier’ per kind; hierin staan belangrijke (zorg)gegevens en noodnummers.
 • Dit kind formulier wordt verzorgd door het GastouderBuro.
 • De ouder(s) dient een ziektekostenverzekering t.b.v. het kind (de kinderen) te hebben afgesloten.
 • De Gastouder moet haar telefoonnummer overleggen aan de ouders zodat zij de gastouder ten allen tijde kunnen bereiken. Dit geldt ook de voor de (telefonische) bereikbaarheid van de ouders voor de gastouder.
 • Als een kind bij de gastouder is mag het niet worden toevertrouwd aan anderen zonder overleg van de ouder(s).
 • Een kind(eren) mag niet alleen gelaten worden in de woning (buitenruimte) van de gastouder.
 • Een huisgenoot (en) mag niet de taak en de verantwoordelijkheid van de gastouder overnemen, de gastouder is verantwoordelijk voor de opvang.
 • Wanneer er een hond(en) aanwezig is bij de gastouder, kan het advies vanuit het GastouderBuro worden gegeven om deze apart gescheiden te houden van de kinderen. Wanneer de hond(en) wel aanwezig is tijdens de opvang houdt de gastouder ten alle tijden toezicht.
 • Elke verandering in omstandigheden dient u zo snel mogelijk aan het gastouderbureau door te geven, via e-mail zoals wijziging uren, wijziging adres (ook het e-mailadres) , of wijziging opvangsoort of bankrekeningnummer.

Aanmeldings- en plaatsingsprocedure voor ouders.

Wanneer uw aanmelding voor gastouderopvang is ontvangen, sturen wij u een ‘Overeenkomst tussen Gastouderbureau en Ouder(s) tot bemiddeling en begeleiding voor GastouderOpvang’. Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten omschreven. Daarna nemen wij contact met u op, voor het maken van een intake/kennismaking/koppelingsafspraak.
 • De opvang kan pas starten nadat deze overeenkomst ondertekend is.
 • Aanmelding van een tweede of volgend kind dient ook te gebeuren via het aanmeldformulier. U kunt dit formulier vinden op de website van GOB Yvonne Kingma www.gastouderburo.frl
 • De kinderopvangtoeslag moet u zelf bij de belastingdienst aanvragen, deze verantwoordelijkheid ligt dus bij u als ouders. (geldt ook voor wijzigingen tussendoor) Deze procedure duurt doorgaans 6 tot 8 weken, dus het is belangrijk dit tijdig te doen. Voor verdere informatie verwijzen we u naar www.toeslagen.nl of de Belastingtelefoon, 0900-0700.
 • Wanneer u als ouders een geschikte gastouder gevonden heeft en u hebt overeenstemming bereikt over de opvang, wordt onderling een opdrachtovereenkomst of overeenkomst van opdracht thuisopvang (per gezin) tussen ouder(s) en gastouder aangegaan. 

Richtlijnen ten aanzien van financiën.

Het aanbod en de tarieven worden jaarlijks vastgesteld.
 • Elke maand wordt het totaal aantal opgevangen uren per kind geregistreerd, waarbij wordt afgerond op het kwartier. Bijvoorbeeld: 34,10 uren geldt als 34 uren en 15 minuten en 35,05 uren geldt als 35 uren.
 • Als de ouder het kind eerder ophaalt dan is afgesproken, dient toch het aantal afgesproken opvanguren te worden betaald. Wanneer het kind later wordt opgehaald kan extra tijd worden gerekend.
 • De toeslag voor opvang tijdens het weekend (zaterdag en zondag) en op (nationaal erkende) feestdagen wordt per kind per uur berekend.
 • De toeslag voor de avond gaat in van 19.00 tot 23.00 uur en wordt per kind per uur berekend.
 • Het nachttarief geldt van 23.00 tot 7.00 uur en wordt per kind berekend. De vergoeding aan de gastouder is per kind, per nacht.
 • De maaltijdkosten en/of reiskosten dienen apart te worden afgerekend aan de gastouder. Advies is om hierbij de richtlijnen van het Nibud aan te houden:www.nibud.nl/uitgaven/huishouden/voeding.html. Bovenstaande kosten en kosten voor luiers e.d. worden rechtstreeks door de ouder aan de gastouder vergoed.
 • Uitzondering kan zijn dat de uur-prijs inclusief voeding/luiers is.(zie tarieven)
 • Praktische punten bij de opvang en verzorging, zoals bijvoorbeeld tijdstippen van voeding, verschoning en slaapschema’s worden door de ouders en gastouder in onderling overleg bepaald.
 • Afzegging door de ouder: er vindt geen doorbetaling plaats als dit minimaal een week van tevoren gebeurt. Wordt er niet tijdig afgezegd door de ouder, dan mag de gastouder maximaal één week de eerder overeengekomen uren doorschrijven.
 • Afzegging door de gastouder: dit dient minimaal een week van tevoren te worden doorgegeven, de gastouder wordt niet doorbetaald.
 • Bij ziekte van het op te vangen kind stelt de ouder de gastouder daarvan zo spoedig mogelijk voor aanvang van de opvang van de dag waarop de opvang gewenst wordt in kennis. In geval van lichte ziekte kan het kind gewoon naar de gastouder gebracht worden. Indien het kind ernstig ziek is of een ziekte heeft die volgens de huisarts of GGD nog besmettelijk is voor anderen verzorgt de vraagouder zelf alternatieve kinderopvang. In het geval dat de kinderen van de gastouder of andere gastkinderen besmettelijke ziekten hebben stelt de gastouder de ouders daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De gastouder mag in geval van ziekte van het op te vangen kind(eren) de eerste week de al afgesproken uren wel declareren.
 • Bij ziekte van de gastouder wordt de ouder hiervan zo spoedig mogelijk voor aanvang van de opvang van de dag waarop de opvang gewenst is in kennis gesteld. Zo mogelijk meldt de gastouder dit de avond voor de dag van de opvang. De ouder zal zelf voor vervanging van de gastouder zorg moeten dragen. Er worden geen uren doorgeschreven door de gastouder.
 • Vakantie ouders en/of gastouder: ruim van te voren dienen de vakantiedata aan elkaar door gegeven te worden. In beide gevallen is er geen sprake van doorbetaling.
 • Bij bezoek aan bv club, muziek, gymnastiek en vriendjes tellen de uren door. Dit geldt niet voor de school- en peuterspeelzaaluren.
 • De betaling van de opvang verloopt via het gastouderbureau. (kassiersfunctie)
 • De vergoeding aan de gastouder vindt maandelijks plaats op basis van de werkelijk afgenomen opvanguren welke de gastouder registreert via het online (veilige) systeem i-ROSA waar GOB Yvonne Kingma mee werkt, de gastouder stuurt deze uren ter accordering via i-ROSA naar de ouders.
 • Het uurtarief voor de ouder is opgebouwd uit de gastoudervergoeding, en de bureau- kosten.
 • De ouder ontvangt een factuur op basis van de afgenomen opvanguren, GastouderBuro Yvonne Kingma werkt met “Automatische incasso”. Voor start van de opvang wordt schriftelijk toestemming hiervoor aan de ouders gevraagd.
 • GastouderBuro Yvonne Kingma behoudt zich het recht voor tariefswijzigingen door te voeren. Tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de inflatie.
 • Ouders worden eerder al op de hoogte gebracht van de nieuwe tarieven zodat zij deze door kunnen geven aan de belastingdienst.
 • Jaarlijks ontvangen zowel ouder als gastouder een jaaropgave vanuit het GastouderBuro.
 • Bij het niet tijdig betalen van de ouder(s) kan zowel het GastouderBuro als de gastouder besluiten om de opvang per direct te stoppen.
 • 'Wil’ de ouder niet betalen en is er reeds wel al opvang afgenomen dan volgt er een gerechtelijke procedure. 

Wijziging van het aantal uren opvang.

Gastouderopvang is flexibel, dus het aantal uren kan wijzigen. Wanneer het aantal uren structureel, d.w.z. voor langere tijd wijzigt, moet hier in overleg tussen ouder en gastouder een nieuwe afspraak over worden gemaakt. De wijziging kan worden vastgelegd in een nieuwe opdrachtovereenkomst. Deze wordt gemaakt door de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Wanneer er een structurele wijziging van het aantal uren is, vergeet u dan niet dit als ouder(s) aan het gastouderbureau door te geven.

Tijdelijke opzegging van de opvang voor een langere periode.

Wanneer u voor een langere periode geen opvang nodig heeft, bijvoorbeeld bij zwangerschap of andere omstandigheden, kunt u, na overleg met de gastouder het volgende doen:
 • De opvang beëindigen met in achtneming van de opzegtermijn, met als gevolg dat men bij de aanvang de gehele aanmeldingsprocedure opnieuw moet starten. De gastouder kan niet worden gereserveerd en er zijn geen opvang-, of bureaukosten.
 • De opvang tijdelijk stopzetten. De ouder blijft ingeschreven, maar neemt tijdelijk geen opvang af. U spreekt met de gastouder af wanneer de opvang weer gaat starten.
 • In overleg met de gastouder spreekt u af dat de opvang een aantal uren (per kind) per week doorloopt, waarbij de gastouder deze uren doorbetaald wordt. Voordeel is dat uw kind gewend blijft aan de opvang. 

Opzegtermijn bij beëindiging van de opvang.

Bij beëindiging van de opvang is de opzegtermijn zowel naar de gastouder als naar het gastouderbureau één maand.
 • Opzegging dient via e-mail te gebeuren bij het gastouderbureau.
 • De overeenkomst is pas beëindigd indien aan alle financiële verplichtingen door de ouder is voldaan.
 • De overeenkomsten kunnen per onmiddellijk door GOB Yvonne Kingma worden beëindigd indien één van de partijen zodanig in strijd handelt met het bepaalde in of krachtens de overeenkomsten, of indien er sprake is van misbruik of wangedrag, dat van de ouders, gastouder c.q. GOB Yvonne Kingma niet gevergd kan worden de opvang en/of bemiddeling te laten voortduren.

Privacy Statement GastouderBuro Yvonne Kingma

GastouderBuro Yvonne Kingma neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Zie Privacy Statement

Privacy ouder(s) en gastouder
Zowel de vraagouder als de gastouder dienen zorgvuldig om te gaan met elkaars privégegevens. Daarbij valt ook te denken aan het gebruik van de sociale media zoals Twitter en Facebook. Er mogen zonder toestemming van de ouder(s), ook geen foto’s gebruikt worden voor een website of de sociale media.
 

Meningsverschillen.

 • In geval van meningsverschillen, waarvan reeds sprake is als één van de partijen redelijkerwijs zich op het standpunt kan stellen dat er een verschil van mening is, zullen ouder en gastouder overleg plegen om het meningsverschil op te lossen. Daarbij geldt dat de ouder en gastouder op voet van gelijkheid zullen staan.
 • Indien ondanks dit overleg het verschil van mening blijft bestaan, kan de hulp van GOB Yvonne Kingma worden ingeroepen.

Klachten.

Er is een interne klachtenregeling voor ouders. Als u niet tevreden bent, kan een gesprek met de bemiddelingsmedewerkster misschien al tot verbetering leiden. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kunt u uw klacht met degene die eindverantwoordelijk is voor het Gastouderbureau bespreken. Mocht dit niet naar uw tevredenheid zijn, dan kunt u een beroep doen op de interne klachtenprocedure. U kunt rekenen op vertrouwelijkheid. Het is ook mogelijk ten alle tijde rechtstreeks een klacht in te dienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang waar GOB Yvonne Kingma bij is aangesloten, zie. www.klachtenloket-kinderopvang.nl / www.degeschillencommissie.nl
 

Laatste nieuws

Het Corona-Virus en de Kinderopvang


Lees meer

Wij werken aan Gezonde Kinderopvang!


Lees meer

Nieuw afwegingskader Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang


Lees meer

In de week van de opvoeding organiseren wij gratis pedagogische workshops voor onze gastouders en ouders!


Lees meer

'Wederom positief inspectierapport GGD!'


Lees meer

  

©2020 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code