Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Privacy statement

GastouderBuro Yvonne Kingma gevestigd aan de Noardwei 23 te (8603 GA) Sneek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59825189 , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.
 
Contactgegevens
De contactgegevens van GastouderBuro Yvonne Kingma zijn:
 
Website              www.gobyvonnekingma.nl       
E-mail                 info@gobyvonnekingma.nl       
Telefoon             06 81663133      
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
GastouderBuro Yvonne Kingma verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan GastouderBuro Yvonne Kingma haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.
 
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
 
 • BSN
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Relatie kind
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • VOG
 • Kopie ID
 • Huisarts
 • Tandarts
Overige persoonsgegevens die je verstrekt en waar GastouderBuro Yvonne Kingma gebruik van maakt om haar werkzaamheden uit te voeren. 
 
Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. GastouderBuro Yvonne Kingma kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gobyvonnekingma.nl . Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.
 
Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens
GastouderBuro Yvonne Kingma verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze informatie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 
Geautomatiseerde besluitvorming
GastouderBuro Yvonne Kingma neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma's of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.
 
Bewaarperiode persoonsgegevens
GastouderBuro Yvonne Kingma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
Categorie Bewaarperiode Reden
Financiële gegevens en daaraan gekoppelde persoonsgegevens 7 jaar Wettelijke verplichting
Personalia Niet langer dan noodzakelijk Wettelijke bewaartermijn
Adresgegevens Niet langer dan noodzakelijk Wettelijke bewaartermijn
Contactgegevens Niet langer dan noodzakelijk Wettelijke bewaartermijn
Voortgangsformulieren Niet langer dan noodzakelijk Wettelijke bewaartermijn

 
Delen van persoonsgegevens met derden
GastouderBuro Yvonne Kingma verkoopt jouw gegevens niet aan derden. GastouderBuro Yvonne Kingma en zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GastouderBuro Yvonne Kingma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. GastouderBuro Yvonne Kingma deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen of financiële controles verwerken.
 
Cookies en aanverwante technieken
GastouderBuro Yvonne Kingma gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GastouderBuro Yvonne Kingma gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  
 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.
 
Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GastouderBuro Yvonne Kingma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gobyvonnekingma.nl       
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
GastouderBuro Yvonne Kingma wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Beveiliging van persoonsgegevens
GastouderBuro Yvonne Kingma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen staan vermeld in ons verwerkingsregister. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.

 
 

Laatste nieuws

Het Corona-Virus en de Kinderopvang


Lees meer

Wij werken aan Gezonde Kinderopvang!


Lees meer

Nieuw afwegingskader Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang


Lees meer

In de week van de opvoeding organiseren wij gratis pedagogische workshops voor onze gastouders en ouders!


Lees meer

'Wederom positief inspectierapport GGD!'


Lees meer

  

©2020 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code