Logo GastouderBuro Yvonne Kingma
 

Gastâlders GastouderBuro Yvonne Kingma wurkje mei 'Doch mear mei TOMKE'

Unyk foar Gastâlders yn Fryslân!
7 maart 2017 organiseare GastouderBuro Yvonne Kingma yn gearwurking met de AFUK de presintaasje fan 'DOCH MEAR MEI TOMKE' Gastâlders krigen informaasje hoe te wurkjen mei de aktiviteitemap foar bern fan 0-4 jier en krigen dizze map dernei oerhandige troch Tjitske van Dyk van de AFUK. GastouderBuro Yvonne Kingma is hjir mei unyk yn Fryslân!

'Tomke is in projekt dat âlden, gastalders en liedsters fan pjutten stimulearje wol by it brûken fan de Fryske... taal yn ’e omgong mei jonge bern. ‘Doch mear mei Tomke’ jout suggesjes foar aktiviteiten oan gastalders en liedsters, sadat sy op ienfâldige wize mei de bern mei it Frysk oan ’e slach kinne. Handich dêrby is dat de tema’s en aktiviteiten oanslute by de Nederlânske metoaden ‘Uk en Puk’ en ‘Piramide’. Dizze 'voorschoolse' edukaasje werby de untwikkeling fan bern op allerlei gebieden wurd stimuleare draagt by oan de professionaliteit van de Gastâlders fan GastouderBuro Yvonne Kingma.


 Meer actueel

Meer berichten


  

©2024 GastouderBuro Yvonne Kingma - Noardwei 23 - 8603 GA Sneek -  06-81663133

Website ontwikkeling: Insite Design vorm & code